موږ په ۱۳۹۴لمريز کال کې د غزني په لرغوني ښارکې په فعاليت پیل وکړ

وروستی راپورونه او انځورونه

وروستی خبرونه

زموږ په اړه خلګ څه وايي