ما در عرصه تعلیمی از سال ۱۳۹۴ بدینسو در شهر باستاني غزنی فعالیت را آغاز کردیم

راپورهاو عکسهای اخیر

خبرهای اخیر

مردم در باره ما چه میگویند